บริการเหมาแท็กซี่ Private Car – Big Car – Van – Limousine

Header Allnewtaxi

   061-728-4455   

      

Paypal

// For a fully working example, please see: // https://github.com/paypal-examples/docs-examples/tree/main/standard-integration const { CLIENT_ID, APP_SECRET } = process.env; // create a new order app.post("/api/orders", async (req, res) => { const order = await createOrder(); res.json(order); }); // capture payment & store order information or fullfill order app.post("/api/orders/:orderID/capture", async (req, res) => { const { orderID } = req.params; const captureData = await capturePayment(orderID); // TODO: store payment information such as the transaction ID res.json(captureData); }); ////////////////////// // PayPal API helpers ////////////////////// // use the orders api to create an order async function createOrder() { const accessToken = await generateAccessToken(); const url = `${base}/v2/checkout/orders`; const response = await fetch(url, { method: "post", headers: { "Content-Type": "application/json", Authorization: `Bearer ${accessToken}`, }, body: JSON.stringify({ intent: "CAPTURE", purchase_units: [ { amount: { currency_code: "USD", value: "100.00", }, }, ], }), }); const data = await response.json(); return data; } // use the orders api to capture payment for an order async function capturePayment(orderId) { const accessToken = await generateAccessToken(); const url = `${base}/v2/checkout/orders/${orderId}/capture`; const response = await fetch(url, { method: "post", headers: { "Content-Type": "application/json", Authorization: `Bearer ${accessToken}`, }, }); const data = await response.json(); return data; } // generate an access token using client id and app secret async function generateAccessToken() { const auth = Buffer.from(CLIENT_ID + ":" + APP_SECRET).toString("base64") const response = await fetch(`${base}/v1/oauth2/token`, { method: "post", body: "grant_type=client_credentials", headers: { Authorization: `Basic ${auth}`, }, }); const data = await response.json(); return data.access_token; }

บัญชี

จักรพงศ์ เฟื่องกมลเวทย์  บัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาสำนักพหลโยธิน  799-2-87059-8

จักรพงศ์ เฟื่องกมลเวทย์  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดบางสีเมือง (นนทบุรี)  403-060759-1

If you would like to make contact with me, please feel free to send me a message or call me at +66617284455

เพิ่มเติมช่องทางการชำระเงินผ่าน qr code กสิกรไทย

การจองรถ

  • โอนมัดจำ 30% ของค่าจ้างและชำระส่วนที่เหลือให้คนขับรถ
  • แจ้งชื่อ นามสกุล ผู้จองรถ
  • แจ้งจุดรับโรงแรมห้องพักและบ้านเลขที่โดยละเอียด
  • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง

Send us mail